söndag 27 januari 2013

Äktenskapsfriskvård

Lyssnade på ett föredrag om äktenskapsfriskvård som jag tyckte var värt att skriva ner (något sammanfattat) för att kunna återkomma till. Kanske tankarna kan vara även till nytta för dig som läser det. 


Grundläggande tankarna togs från 1 Mos 2:24
”Därför skall en man LÄMNA sin far och sin mor och HÅLLA SIG TILL sin hustru, och de skall bli ETT KÖTT.”


Tre huvudtankar dras ifrån det:

1. LÄMNA: det är viktigt att lämna sina föräldrar
- fysiskt/geografiskt (för att leva ett eget liv, ska man inte bo i föräldrarnas 
direkta närhet, som då allt för lätt förblir i samma roll som förr)
- ekonomiskt (att inte ekonomiskt vara beroende av sina föräldrar längre; annars är det lätt att man känner att man ska leva upp till föräldrarnas förväntningar som en motprestation)
- känslomässigt/psykologisk. Var man van att få råd av pappa eller mamma ska
man fortsättningsvis vända sig till sin make/maka istället!!

Att INTE lämna sina föräldrar på de sätt som nämnts kan förorsaka allvarliga relationsproblem för makarna sig emellan. 
Ibland uppfattas det felaktigt som att man inte kan "lämna" föräldrarna för att man anser att man då inte längre hedrar dem. Men även om att hedra föräldrarna är ett kristet uppdrag för barn så slutar plikten att lyda föräldrarna när barn startar bygga egen familj, blivit vuxna och kan försörja sig själva. Att visa respekt, kanske att be om råd vid vissa tillfällen och ta hand om behövande föräldrar är fullgoda sätt att hedra dem.

2. "HÅLLA SIG TILL" uttrycker överlåtelse, man ger löften som gäller livet ut, något man inte kan överskåda men man kan göra det därför att man litar på Gud och hans ord! Det är själva löftet som gör att man behöver någon Annan för att det ska kunna bli verklighet. Det blir något heligt liksom.

3. ETT KÖTT uttrycker enhet, en enhet som har olika dimensioner:
- andlig enhet: viktigt att båda har en personlig relation till Gud
- själslig enhet: man delar livet, tankar, erfarenheter
- kroppslig enhet: samlivet

Det kan lätt bli så att behovet av bekräftelse som vi fick hos mamma omedvetet förs över till hustrun alternativt maken. Man tror sig funnit någon som tar över bekräftelserollen! Detta bäddar för problem! 
Det är viktigt att inse att vårt fundamentala kärleksbehov behöver bygga på Guds ständiga kärlek som han har till oss, man som kvinna. Att ha den grunden i botten gör att man kan se på sina egna och partnerns behov utifrån ett annat perspektiv som bygger på tanken: "Vi ska älska vår make som oss själva!" När man förlorar detta perspektiv uppstår så småningom en slags maktkamp mellan makarna.

Denna maktkamp har sin orsak i syndafallet. Konsekvenserna nämns här:
Till din man skall din lust vara, och han skall råda över dig” 1 Mos 3:16

Kvinnans lust ska då uppfattas så att kvinnans längtan blir att styra över, ha kontroll över mannen, medan mannen faktiskt i mångt och mycket har makt över henne.
Det är livsviktigt att inse att vi på grund av vår syndiga natur lätt tänker och lever i denna maktkamp. Det är något som 1 Mos 4:7 klargör för oss: "synden har begär till dig, men du skall råda över den". 

Därför behöver vi ständigt tänka tillbaka till hur det var tänkt: 
      *   lämna föräldrarna, 
      *   hålla sig till sin maka(make), 
      *   (för)bli ett kött 
för att kärleksrelationen ska fungera som bäst.

Det är väsentligt att inse att mannen och kvinnan har olika behov i relationen.
Överlag upplever kvinnan sig älskad om hon får leva i en nära relation. För mannen är det oftast så att han känner sig nöjd när han upplever stöd av sin maka i hans olika projekt som han drar igång för att uppnå sina mål i livet.

När makarna efter bröllopet upptäcker den verklighet kan följande tankar lätt uppstå:
kvinnan: var ÄR nu den mannen som skulle älska mig resten av sitt liv?
Mannen: okay nu är jag gift. Vad blir nästa mål/projekt?

Män och kvinnor brukar också ha olika preferenser i livet.
En del vill strukturera precis allt! Andra vill inte planera nånting - de uppfattar sig själva som flexibla ;). Den ene vill planera exakt vad de ska göra på semester från dag till dag innan de åker, andra vill inte bestämma något förrän man är på plats....

Kvinnans lätthet till att prata som mannen gillade så innan bröllopet kan lätt bli till ett ”håll käften” fem år efter bröllopet....

Ofta börjar makarna att försöka ändra på varandra utan att inse att man bara kan ändra på sig själv!


En av dem brukar ha betydligt bättre minnen och de utnytjas lätt till att fiska upp gamla oförrätter för att få den andre att ändra sig i önskad riktning...

Allt detta kan bli del i makarnas maktkamp.


Vad gör vi då åt maktkampen?

Ef 5:33 ger efter ett viktigt avsnitt om förhållningen mellan makarna en bra sammanfattning av hur de ska göra i praktiken:
- älska era fruar: visa k ä r l e k
- visa  r e s p e k t  för era män


Mannen ska träna sig i att älska och visa kärlek på följande sätt:

K kommunikation: ta tid att lyssna, tid att förstå, tid för småprat, tid att
      dela tankar/åsikter samt (det svåraste) ta tid och försök förstå hennes
      känslor.

Ä ära: visa att hon är viktig, betydelsefull, att du är tacksam för vad hon gör.

R ro: ta tid att reda ut problem, något som leder till ro. Påbörja inte ständigt
      nya projekt innan tidigare blivit färdiga.

L lojalitet: kvinnan behöver veta att hon är den enda kvinnan i mannens liv,
      gör det du lovat! När du lovat att åka ut på stan på lördag, ändra då inte
      plötsligt när någon ringer och vill se på en match tillsammans med dig...

E engagemang: ta initiativ, ta ansvar, berätta vad du har gjort, hon vill va  
      delaktig i ditt liv. Rätt vanligt är att kvinnan kan berätta i tre kvart vad hon 
      gjort o varit med om medan mannen svarar att allt var bra,
      och inget mer kan berättas om det. Detta upplevs som så otillfredsställande!

K kram: känslomässig närhet. En kram ger uttryck för just den 
      känslomässiga närhet om den kan stå för sig själv och inte behöver
      uppfattas så att kramen direkt ska leda till sex.


Kvinnan i sin tur behöver träna sig i att visa respekt på följande sätt:

R råd: kvinnor brukar intuitivt känna att vissa saker är bra eller dåliga, ser
      detaljer där mannen ser helheten. När kvinnan säger till mannen ”märkte
      du att” blir svaret oftast nej.... Kvinnan ska dela med sig av just dessa råd
      men INTE av en massa oönskade råd!!

E ej förakt: saker kan lätt bli fel enligt kvinnans bedömning, därför att hon 
      ser alla detaljer och brukar ha förväntningarna därefter.
      Mannen är inte så bra på att se alla detaljer, han ser oftast just helheten.   
      Visa då inte förakt!! Klaga inte på honom för det om det inte blir tipp topp
      även i detaljerna !

S sex: närhet för en man

P plats: män mognar inte lika fort som kvinnor, mannen behöver tid att lära
      sig, att växa och utvecklas. Ge honom den tiden!

E egen tid: män behöver tid att fundera på egen hand. Det räcker inte med
      bara ett samtal för att komma fram till ett beslut.

K kallelse: visa förståelse för att en man oftast behöver ett mål att sträva
      efter för att kunna känna sig nöjd i livet.

T tillsammans: mannen och kvinnan har inte samma definition för ordet
      tillsammans. Kvinnor vill oftast PRATA, män vill GÖRA saker tillsammans!


Viktigt att förstå: kvinnan reagerar först!
Vid många skillsmässor går det till så här:
- Kvinnan märker först att något inte är som det ska och känner sig inte älskad.
- Efter en tid reagerar hon genom att inte längre visa respekt (se ovan).
- Efter ännu en tid börjar mannen att reagera och visar ännu mindre kärlek och så fortsätter karusellen tills kvinnan ger upp och vill ta ut skilsmässa. Det är först då mannen brukar vakna på riktigt!
Det är då mannen som behöver ta initiativet då oftast han brustit tidigare i att visa kärlek. Kvinnan som vill ta ut skillsmässa behöver bli övertygad i verkligheten att han vill ändra sig! När hon märker att mannen visar kärlek igen tar det en viss tid tills hon börjar reagera med att i sin tur visa respekt igen. Detta kan stimulera mannen att fortsätta visa kärlek!


Naturligtvis finns det relationer där behoven inte är så uppdelade. Kvinnan kan i vissa fall känna igen sig mera i mannens behov och vice versa, det gäller i så fall lära känna varandras behov och vilja fylla dem!

Be Gud hjälpa dig i att förändra dig SJÄLV och kom ihåg att man får mislyckas, men den som tränar ger inte upp!